Повдигателни съоръжения - Всички услуги

ПРОМАКССИС специализира в доставка, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване (модернизация) на повдигателни съоръжения класифицирани от ЗТИП като съоръжения с повишена опасност (СПО). “ПРОМАКССИС” ЕООД е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и притежава удостоверение номер С704 на ГД ИДТН на ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. ПРОМАКССИС има внедрена система за управление на качеството сертифицирана по ISO 9001:2015
 

С цел да повишим експлоатационната годност и безопасността на вашите съоръжения ние Ви предлагаме следните решения и услуги:

 

 • Консултации във връзка с актуалните нормативни изисквания;
 • Съдействие в комуникацията с органите за технически надзор;
 • Експертна оценка на състоянието на съоръженията;
 • Изработка на стратегии и програми за поддръжка;
 • Поддръжка, ремонт и модернизация;
 • Водене на ремонтни дневници съгласно изизскванията на НБЕТНПС (НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения)
 • Извършване на функционални проверки съгласно НБЕТНПС
 • Пробовземане, анализ и протоколиране на маслени проби от хидравличните системи съгласно изискванията на НБЕТНПС
 • Обследване на компоненти според нормите за бракуване съгласно НБЕТНПС
 • Геодезическо измерване, обследване и ремонт на релсови пътища;
 • Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на нови съоръжения;
 • Инженеринг, проектиране и изработка на нестандартни съоръжения;
 • Доставка на всички видове резервни части и компоненти както от западни и българскипроизводители така също и от бившите съветски републики и ГДР;
 • Аварийни ремонти във всяка точка на страната с посещение до няколко часа. Готовностза реакция: 24 часа, 7 дни в седмицата;

Имате запитване? Не се колебайте да се свържете с нас.